User Image 2

מחשבון בגרויות

דילוג עד נקודת תוכן דף
הנחיות לחישוב ממוצע הבגרות וציון משולב:
  • הקלד את ציוני הבגרות רק בתנאי שברשותך אישור זכאות לבגרות מאושר ע"י משרד החינוך.
  • לתשומת לבך - יש להקליד אך ורק את ציוני הבגרות החיצוניים. כלומר, את הציונים המופיעים בעמוד הימני בלבד של תעודת הבגרות.
  • לתשומת לבך - דף חישוב זה הינו כלי עזר עבורך. ממוצע הבגרות והציון המשולב הקובעים לאקדמית הינם אך ורק ממוצע הבגרות והציון המשולב המחושבים במרכז ייעוץ ורישום של האקדמית.
  • תנאים להגשת המועמדות לתואר ראשון

יש להזין ציונים

ציוני בגרות
מקצועות חובה יח' לימוד ציון סופי
מקצועות בחירה עם בונוס
מקצועות בחירה ללא בונוס

    


(ציון פסיכומטרי כללי/ריאלי הגבוה מבין השניים תקף לחישוב הציון המשולב)
טל"ח