User Image 2

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מרצים

דילוג עד נקודת תוכן דף

רשימת מרצים שנה"ל תשפ"ג

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
מר סברין רום חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר סגול עומר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר סגל הילה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר סגל זף חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר סגל-באומגרטן אורן טד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' סגל-קליין הילה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר סולאמי רדליך משה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר סומקין סרגיי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר סוננברג ניר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' סופר שני חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר סטוקלין ילנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר סילברמן רן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר סלומון טל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' סלוסברג מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר סמולקין רומן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' סמיונוב-טל קרן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר סנג מיכאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' סנילביץ ויקטוריה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר סעאבנה ראיד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר סעדון גיא חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר סרור אליק חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות