User Image 2

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מרצים

דילוג עד נקודת תוכן דף

רשימת מרצים שנה"ל תשפ"ג

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
גב' פאינרו ריטה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פבל טל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' פגיס מרב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' פוסט-רצבי שרון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פוקס שאול חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פוקרא אחמד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר פוריס מיכאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר פורת אופיר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פורת ז'אנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פז אילה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר פיין זהר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' פיין נעמי בלה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פיין עופר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר פינס עומר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' פינקלשטין טל חני חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר פישמן אבישי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פכלר עמית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פלג שירה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פלטי דפנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פלינט תולי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פרוי מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר פרי יונדב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פרי מור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרי הרצוביץ יעל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פרידלנדר בן דוד אדוה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר פרידריך אילן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
עו"ד פרל גיא חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' פרנס מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר פרנקו מרדכי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פשקס סהר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות