User Image 2

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מרצים

דילוג עד נקודת תוכן דף

רשימת מרצים שנה"ל תשפ"ב

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
גב' צדוק לויתן אורלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר צור ישי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ציגנלאוב אפרת חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' צ'פמן אדם חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר צ'צ'יק יהונתן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות