User Image 2

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מרצים

דילוג עד נקודת תוכן דף

רשימת מרצים שנה"ל תשפ"ג

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
קוברדינסקי סלבה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קומן אלכסנדר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קוניאבסקי מיכאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קוניצזקי אנדרס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר קופרמן ישי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר קור ג'ורג' חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר קורן אבשלום חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קינן עומר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קינן רותי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
קלוני ג'ורג' חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קלנג מרדכי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' קלף לואיז חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קמה ליאור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' קמינסקי הדר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר קנדל ברק חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קניאס יואב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר קניג יעקב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר קנס אריה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קנצפולסקי בוריס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' קפלן גיל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קפלן עמית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר קפשוק יואב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קרון לורנס דייויד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' קרמפף אריה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר קרני ירדן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קרנצלר מלאכי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר קרנר נורית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר קרסין גבריאל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות