User Image 2

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מרצים

דילוג עד נקודת תוכן דף

רשימת מרצים שנה"ל תשפ"ג

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר רבינוביץ אלה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר רבינוביץ חגי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר רודד אלונה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר רוזן איל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר רוזן גל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר רוזן רון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' רוזנבאום הראל עידית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר רוזנבלום איריס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' רוזנר הופמן יובל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר רוט עידן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר רוטבוים אביעד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר רוט-חנניה רונית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר רונן גיא חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר רונן הדר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
רונן שחר שירלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' רוקח נורית חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' רחנייב אלינא חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר ריטר לירן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר רייך ניר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
רו"ח ריינהולד עדי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
רייס אלומה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר ריקה הוואנה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' רכט אסתי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר רמים מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר רמר ביאל שרון חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר רפופורט רותם מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר רשף טל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות