User Image 2

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מרצים

דילוג עד נקודת תוכן דף

רשימת מרצים שנה"ל תשפ"ג

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר טאובר-פאוזנר תמר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
טבק אבירם אילן חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר טובול-לביא צבי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר טוביאס גיא חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר טוביאס דוד חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' טוחי נרמין חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר טוסמן ענבל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' טישברוביץ שמואל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר טל רביב חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
מר טל רדי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' טל שיין גלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' טל-רוט נוי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר טננבאום-ברוכי קרולינה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' טף רות חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר טרביה מהדי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר טרכטנברג טרילני גרסיאלה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות