User Image 2

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מרצים

דילוג עד נקודת תוכן דף

רשימת מרצים שנה"ל תשפ"ב

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
ד"ר טאובר-פאוזנר תמר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר טוביאס גיא חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' טוחי נרמין חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר טוסמן ענבל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
פרופ' טישברוביץ שמואל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' טל גלי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' טל-רוט נוי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
גב' טף רות חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר טרביה מהדי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
ד"ר טרכטנברג טרילני גרסיאלה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות